Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

Konkurs plastyczny „Mały Mistrz Ilustracji”

utworzono .

Przypominamy - UWAGA KONKURS !!!

 

konkurs

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia

ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mały Mistrz Ilustracji (pdf)

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Mały Mistrz Ilustracji”

 

§1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku ph. „Mały Mistrz Ilustracji”, zwanego dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku z siedzibą w Radomsku (97-500) przy
  Narutowicza 4. 

 

§2. Czas trwania Konkursu

 • Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 • Prace przesłane po terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie będą oceniane. 

§ 3. Uczestnicy Konkursu

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 • W Konkursie mogą wziąć udział dzieci („Uczestnik” lub „Uczestnicy”) w wieku od 5 do 15 roku życia, których opiekunowie prawni prześlą wraz z pracą konkursową za pomocą Messengera poprzez profil internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan podpisanej karty zgłoszenia wypełnionej drukowanymi literami zawierającej informacje według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, a także wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 • Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat.

§ 4. Przedmiot Konkursu

 • Zadanie konkursowepolega na przygotowaniu przez Uczestników Konkursu ilustracji do dowolnie wybranej przez siebie książki.
 • Rezultatem Konkursu będzie utworzenie wirtualnej wystawy, dostępnej na witrynie internetowej Organizatora Konkursu (www.mbp-radomsko.pl) oraz profilu Organizatora Konkursu na Facebook. Prace laureatów zostaną eksponowane w siedzibie biblioteki.

§ 5. Wymagania

§ 6. Nagrody

 • Organizator przewiduje przyznanie nagród dla trzech laureatów w każdej z kategorii wiekowych w postaci nagród rzeczowych.
 • Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych lub ich opiekunowie powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizator Konkursu ustali inny sposób przekazania nagród.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu przez autora pracy konkursowej.
 2. Z chwilą otrzymania prac konkursowych Organizator uzyskuje prawo do ich publikowania na witrynie internetowej oraz prezentacji prac konkursowych w siedzibie biblioteki.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników Konkursu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
 4. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika.
 7. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu lub Koordynatora Placówki oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu Konkursu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na swojej witrynie internetowej oraz na profilu Facebook biblioteki.
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.